Regulamin

PRZEGLĄDU FILMÓW AMATORSKICH
ŁAPA 2018.

Regulamin 2018 (PDF)

CELE FESTIWALU:

Prezentacja dorobku twórczego młodych filmowców.

Popularyzacja nieprofesjonalnej twórczości filmowej.

Doskonalenie warsztatu filmowego.

Wyróżnienie filmów o szczególnych walorach artystycznych i technicznych.

Wymiana doświadczeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Festiwal jest przeznaczony dla amatorów bez ograniczeń wiekowych. Film amatorski rozumiemy jako produkt, który nie został zrealizowany przez twórców profesjonalnych, studentów i absolwentów wyższych szkół filmowych i artystycznych.

W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.

Czas projekcji zgłaszanych filmów nie może przekroczyć 20 minut.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organizatora może dopuścić dłuższą projekcję, kierując się względami artystycznymi bądź edukacyjnymi produkcji.

Do konkursu będą przyjmowane filmy zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku .

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie filmu oraz wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 20 listopada br.

Zgłoszenie filmu polega na poprawnym wypełnieniu formularza na stronie https://dklapy.pl/kino.
Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo kartę uczestnika, którą należy wypełnić, 
podpisać i jej zdjęcie lub skan odesłać mailem na adres kino@dklapy.pl.
Film można udostępnić poprzez adres URL z możliwością pobrania wideo, lub wysłać pocztą na adres Dom Kultury, 18-100 Łapy, Nowy Rynek 15 z dopiskiem Łapa 2018.

Film powinien posiadać czołówkę i/lub napisy końcowe(tytuł i nazwiska twórców, tytuły i autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie).

Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie prezentujące sytuację prawną filmu.

Autor zgłaszając film do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję podczas dodatkowych pokazów promujących Przegląd Filmów Amatorskich.

Autor zgłaszając film do konkursu, nie zgłasza i nie będzie zgłaszał żadnych żądań finansowych ponad wartość ewentualnej nagrody przyznanej zgodnie z zasadami regulaminu w związku z moim udziałem w Konkursie, a także wykorzystywaniem filmu dla potrzeb Konkursu.

NAGRODY:

Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane publicznie. Oceniać je będzie profesjonalne Jury oraz w niezależnej kategorii widzowie.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

1. 2. 3. Nagroda Festiwalu, wyróżnienia

Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

Zapraszamy autorów na Galę Festiwalową, która odbędzie się w pierwszą sobotę grudnia o godzinie 19:00 w sali Domu Kultury w Łapach.

BIURO FESTIWALOWE:

Instruktor: Rajmund Brzozowski

Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,

tel. 857 152 300, e-mail. kino@dklapy.pl

PROJEKCJE FESTIWALOWE:

Sala Domu Kultury, Łapy, ul. Nowy Rynek 15

Start projekcji: pierwsza sobota grudnia br., godzina 17:00, nagrody około godziny 19:00

INFORMACJE DODATKOWE:

Filmy nieodebrane po Festiwalu zostaną w archiwum.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów, wykorzystania ich do promocji Festiwalu.

Filmy wstępnie oceni komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów.

Zgłoszenie filmów na festiwal jest bezpłatne, tematyka i technika filmów jest dowolna.

Filmy należy dostarczyć do 20 listopada br.

Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych imię, nazwisko, dane teleadresowe, wiek w celu realizacji Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://dklapy.pl/polityka

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

Strona informacyjna Przeglądu Filmów Amatorskich to: http://kino.dklapy.pl